COMUNICAT DE PRESĂ

Beneficiarii PNDR cu polițe de asigurare emise de City Insurance trebuie să prezinte o nouă garanție validă conform legislației în vigoare

                   Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) aduce la cunoștința tuturor beneficiarilor PNDR că, în data de 9 februarie 2022, Tribunalul București a dispus deschiderea procedurii falimentului împotriva Societății de Asigurare-Reasigurare CITY INSURANCE S.A. (City Insurance).

                   În consecință, polițele emise de City Insurance vor înceta de drept în termen de 90 de zile de la deschiderea procedurii de faliment.

                        Având în vedere această situație, reamintim beneficiarilor Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) că au obligația de a respecta prevederile articolului 23, alin. (3)[i]  din OUG nr. 49/ 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile[ii].

            „Până la expirarea termenului de 90 de zile de la deschiderea procedurii falimentului, beneficiarii PNDR, care au proiecte în derulare, trebuie să prezinte AFIR o poliță de asigurare de garanție emisă de către o societate de asigurări autorizată. În acest sens, beneficiarii care au contractele de asigurare încheiate cu City Insurance trebuie să ia o decizie cu privire la acestea și să se asigure că nu vor rămâne fără un instrument de garantare valid, depunând la AFIR o garanție valabilă, nu mai târziu de 29 aprilie 2022.”a precizat Dorin Dumitru OPREANU, Directorul general al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale.

            Termenul de 90 de zile se aplică și valabilității polițelor de asigurare pentru garanția de bună execuție emise de City Insurance, depuse de contractorii beneficiarilor măsurilor din PNDR în cadrul contractelor de achiziții publice.

            Conform legislației în vigoare, instrumentele emise în vederea garantării executării contractului de achiziție publică trebuie, în primul rând, să fie emise de către o instituție de credit (din România sau din alt stat) sau de către o societate de asigurări autorizată și să respecte toate condițiile de formă și de fond impuse de legislația specifică.

AFIR – Direcția Relaţii Publice, Biroul de Presă004 031 860 27 24;

birou.presa@afir.info; www.afir.info

[i] Plata avansului trebuie să fie subordonată constituirii unei garanții, prezentate sub formă de scrisoare de garanție bancară sau scrisoare de garanție eliberată de instituții financiare nebancare înregistrate în Registrul special al Băncii Naționale a României, care corespunde procentului de 100% din suma avansului, potrivit prevederilor art. 63 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului. În cazul beneficiarilor privați ai sprijinului pentru investiții, precum şi al beneficiarilor submăsurii 19.4, plata avansului poate fi subordonată și unei polițe de asigurare, care corespunde procentului de 100% din suma avansului, eliberate de o societate de asigurări autorizată conform legislaţiei în vigoare.

[ii] Ordonanța de Urgență (OUG) nr. 49 din 23 octombrie 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării, cu modificările și completările ulterioare